Skip to main content

Bodembehandeling

Hier Bij de bodembehandeling komt onderstaand het volgende aan bod: Verticuteren, Bekalken en Bemesten.

Problemen met de grasbekleding kunnen komen door een verkeerde zuurgraad of verkeerde nutriëntenhuidshouding in de bodem. De waterkeringbeheerder kan hiervoor een bodemonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor is een protocol te downloaden.

Verticuteren

Bij het maaien van gras blijft er altijd maaisel achter, het wordt uiteindelijk een soort viltlaag. Deze laag dood gras wordt in de loop van tijd steeds dikker. Door er op te lopen wordt het ook steeds harder. Hierdoor kan er geen lucht meer bij de wortels komen, waardoor het gras niet meer goed groeit. De beheerder moet deze viltlaag daarom laten verwijderen, voordat die te dik en te hard wordt. Het weghalen van de viltlaag noemt men verticuteren. De term ‘verticuteren’ komt uit het Engels en is een samentrekking van ‘vertical’ (verticaal) en ‘cut’ (snede). Door te verticuteren kan water, lucht en voedsel makkelijker in de bodem doordringen, wat nodig is voor een gezonde grasbekleding. Ook krijgen de wortels meer ruimte om te groeien. Een verder voordeel is dat mos wordt bestreden, zodat dit zich niet verder kan uitbreiden waarbij het gras wordt verdrukt. Voor het verticuteren kan een verticuteerhark worden gebruikt. Deze harken hebben haakvormige stalen messen, en kunnen ook van wieltjes zijn verzien. Een verticuteermachine heeft een ronddraaiende rol met stalen messen. [Wikipedia]

De beheerder verticuteert als het gras kort is.

Combimaterieel-Rijn-en-IJssel
Combimaterieel waterschap Rijn en IJssel met aan de achterkant een verticuteermachine

Bekalken

Door te bekalken worden zuren in de grond geneutraliseerd en stijgt de zuurgraad (pH). Wanneer de pH beneden de 5 zakt neemt de beschikbaarheid van stikstof, fosfaat maar ook van kalium, zwavel, calcium en borium af. Een juiste pH is de basis voor een goede benutting van mineralen [Brochure Bemestingsadvies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen].

Het doel van de bekalking is de zuurgraad te verhogen waardoor de groeiplaatsomstandigheden verbeteren, ongewenst vegetatie (o.a. mossen) verdwijnen en gewenste worden bevorderd.

De juiste kalkgift kan worden gegeven na een bodemonderzoek en bemestingsadvies.

bekalken
Bekalken (foto WUR)

Bemesten

Bemesten is een breed begrip en kan veel omvatten:

  1. Verspreiden gier op het maaiveld
  2. Uitrijden vaste mest
  3. Mestinjectie
  4. Gebruik kunstmest.

De eerste drie vormen zijn minder gewenst op een waterkering omdat:

  1. Verspreiden van gier op het maaiveld leidt tot directe beschadiging van veel soorten en enorme overbemesting en verruiging van de zode.
  2. Uitrijden van vaste mest een sterke invloed heeft op bodemleven met bijkomende mollenproblematiek.
  3. Mestinjectie de grond opensnijdt in lange repen. Bij de golfoverslagproeven (Kattendijke, 50 l/s/m) is overigens bij die betreffende grondsoort niet direct geconstateerd dat dit invloed heeft op de erosiebestendigheid.

Het gebruik van kunstmest kan wel functioneel zijn om probleemsoorten te bestrijden of een te schrale zode te verbeteren.

KunstmestStrooien
Kunstmest strooien (Plattelandspost)