Skip to main content
Akkerdistel
Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)
Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)
Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)
Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)
Mos
Onkruid klein, mos (Digigids)
Onkruid klein, mos (Digigids)
Onkruid klein, mos (Digigids)
Onkruid klein, mos (Digigids)
Brandnetel
Onkruid klein, brandnetel (Digigids)
Onkruid klein, brandnetel (Digigids)
Onkruid klein, brandnetel (Digigids)
Onkruid klein, brandnetel (Digigids)

Waarneming

Definitie Digigids: ongewenste vegetatiesoorten die zodevorming belemmeren maar andere soorten niet volledig verdringen (Akkerdistel, Brandnetel, Ridderzuring en / of Mos).

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > onkruid klein.

Oorzaak

 • Keur: verspreiding vanuit aanliggende percelen. Dumpen van tuinafval met zaden of wortelresten. Niet goed toezien op schoon onderhoudsmaterieel van derden, dit speelt alleen als er vestigingsomstandigheden zijn. Geen toezicht op juist maaitijdstip (niet gemaaid voor zaadzetting en direct afgevoerd). Geen toezicht op maaien of bloten wanneer in een beweidingsvak deze soorten opkomen.
 • Technisch: bij het onderhoud onjuist omgaan met maaitijdstippen of maaisel waardoor zaden achterblijven of verspreid worden. Periode met geen of slecht maaionderhoud tijdens versterkingsfase (bijv. voorbelastingen). Onvoldoende beweidingsdruk waardoor soorten ontwikkelen. Te hoge graasdruk waardoor mos zich sterk kan ontwikkelen (noordhelling). Toplaag met veel onkruidzaden aangebracht in verbetering of tijdens verbeteringsproject verwilderd talud dat wordt verwerkt in de toplaag. Zaad waait in, bij onvoldoende gesloten grasmat ontkiemt het.
 • Beheer: onvoldoende inspectie of prioriteit voor bestrijding. Te hoge graasdruk waardoor mos kan ontwikkelen.

Risico en ontwikkeling

 • Welk risico bestaat voor de waterkering: slechte kwaliteit grasbekleding inclusief doorworteling, onvoldoende erosiebestendigheid en daardoor kans op erosie. Sterke kostentoename bij onderhoud, met name bij afzet van maaisel met Jakobskruiskruid.
 • Risico voor beheer: geen gebruikers kunnen vinden die het perceel willen onderhouden.
 • Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: ongeremde uitbreiding van de groeilocatie waardoor omvang van slechte grasmat en kans op erosie toeneemt.

Mogelijke maatregel

 • Keur: derden aanspreken op bestrijding en tegengaan van verspreiding. Aanpassen graasdruk aan omstandigheden.
 • Technisch: zie probleemsoorten
 • Beheer: overleg met aangrenzende terreinbeheerders. Beschrijven van onderhoud- en vergunningsvoorwaarden, zie oorzaken. Inspectie beter plannen, afgestemd op de groeicyclus van een bepaalde soort.

Meer informatie

 • Bronnen waar meer informatie te vinden is: zie probleemsoorten en praktijkvoorbeelden.
 • Diagnose en prognose: afhankelijk van de hydraulische belasting vormt onkruid klein vanaf een bepaalde omvang een bedreiging voor de waterveiligheid. Je moet het dus vanaf een bepaalde omvang bestrijden. Bij een open grasmat zal het onkruid zich makkelijk verspreiden waardoor de grasmat slechter wordt. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op succesvol bestrijden. Het laten ontwikkelen leidt tot sterk toenemende kosten bij de maatregel.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade, soort onkruid.
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunten hoogwaterseizoen.