Skip to main content

Pitrus

Pitrus gedijt op allerlei vochtige, kalkarme tot kalkloze standplaatsen, maar vooral op matig tot sterk zure, tenminste ’s winters natte grond die onder een zekere invloed van bemesting staat of gestaan heeft.

Kenmerken

Pitrus gedijt op allerlei vochtige, kalkarme tot kalkloze standplaatsen, maar vooral op matig tot sterk zure, tenminste ’s winters natte grond die onder een zekere invloed van bemesting staat of gestaan heeft. Pitrus voelt zich thuis in zure milieus met onregelmatige waterstandsschommelingen en op verslempte grond. Talrijk optreden van Pitrus is veelal een teken dat een biotoop uit zijn evenwicht is gebracht. Dit kan zijn veroorzaakt door verstoring van de waterhuishouding, door bemesting in van nature voedselarme omgeving of door beweiding van gronden die hiervoor door drassigheid en/of voedselarmoede minder geschikt zijn.

Opvallend aanwezig is Pitrus in slechte weiden op laaggelegen zand-, leem- en veengronden waarvan de ontwatering landbouwkundig gezien ontoereikend is. De zaden behouden in de grond lang hun kiemkracht en kiemen zodra ze door betreding weer aan de oppervlakte worden gebracht. In verwaarloosde laaggelegen weilanden die opnieuw in begrazing worden genomen kan Pitrus explosief te voorschijn komen.

Op dijken wordt Pitrus vooral aangetroffen op de laaggelegen, nattere delen: op het onderste deel van het talud en de onderberm en op de taluds van de kwelsloot. Alleen op dijken met een venige toplaag met een hoog gehalte aan organisch materiaal (en dus een hoog vochthoudend vermogen) komt Pitrus over de gehele dijk voor.

Dominant voorkomen van Pitrus op een dijk duidt meestal op de aanwezigheid van een relatief zure grondsoort op de dijk, met een relatief hoog gehalte aan organisch stof. Vaak in combinatie met enige verdichting en/of verslemping van de bodem.

Problematiek

Pitrus wordt niet volgens de Digigids aangemerkt als probleemsoort. Ook is het maatschappelijk gezien geen probleem (exoot of giftig).

Toch kan een talud of kade overwoekerd worden door de hardnekkige plant, wat de beheerder ongewenst vindt.

Bestrijdingsmethode

Algemeen

Dominantie van Pitrus op dijken is moeilijk te doorbreken tenzij een nieuwe toplaag met een voor Pitrus ongeschikte samenstelling wordt toegepast.

Voor Pitrus adviseren we geen bestrijdingsmethode. Door aangepast beheer kan de soort op termijn afnemen.

Machinaal verwijderen

Langdurig maaibeheer kan op termijn tot (enige ) afname van Pitrus leiden waarbij Pitrus geleidelijk wordt vervangen door met name Gestreepte witbol die vervolgens ook lange tijd dominant kan optreden.

Handmatig verwijderen
Niet van toepassing.

Begrazen

Pitrus wordt niet of nauwelijks gegeten door vee en kan zich dus bij beweiding onbeperkt uitbreiden en handhaven.

Chemisch bestrijden
Niet van toepassing.

Praktijkervaring

Wat werkt wel?

Geen praktijkervaring bekend.

Wat werkt niet?

Geen praktijkervaring bekend.

Wettelijk kader

Niet relevant.

Melden nieuwe vindplaatsen

Vindplaatsen alleen melden als de beheerder daartoe opdracht geeft. Melding is niet vereist op grond van de Digigids of bepalingen voor exoten.