Skip to main content

Contracten

Deze pagina geeft een eerste aanzet tot informatie over contractvormen.

In Beheer Algemeen zijn de verschillende soorten graslandbeheer genoemd. Deze beheersoorten bevatten concrete onderhoudsmaatregelen, die leiden tot een graslandtype. Door het juiste type onderhoud voor te schrijven in het contract, stuurt de waterkeringbeheerder aan op de verkrijgen van de gewenste kwaliteit grasmat. Dit menu geeft een overzicht van enkele eigenschappen en kenmerken van de verschillende contractvormen. Bij het op de markt zetten van werkzaamheden zoals graslandbeheer, zijn duidelijke contracten van belang. Ook bij versterkingsprojecten met nieuw aan te leggen gras (inzaaien) komen verschillende contractvormen voor.

De waterkeringbeheerder is verantwoordelijke voor het correct uitvoeren van het contract. Voor de uitbesteding van graslandbeheer zijn verschillende contractvormen te onderscheiden zoals bestek, pacht- of onderhoudsoverkomsten. Het uitbesteden van graslandbeheer kent in het algemeen de volgende aandachtspunten:

 • Correcte en juridisch houdbare technische bepalingen (voorgeschreven methode of werken met streefbeelden?) voor de bekleding.
 • Gedragscode Flora en Faunawet voor Waterschappen.
 • Aansprakelijkheid ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Veilig werken langs de weg.

We behandelen onderstaand kort alternatieven voor reguliere bestekken:

 • Pachtovereenkomst
 • Onderhoudsovereenkomst

Pachtovereenkomst

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter, waarbij de pachter een vergoeding (pachtcanon) betaalt aan de verpachter. Een pachtovereenkomst loopt via de Grondkamer. De Grondkamer toetst elke pachtovereenkomst aan de wet, waarbij wordt gekeken naar pachtprijs en andere verplichtingen. Bij een pachtovereenkomst kunnen de eigendommen van de waterkeringbeheerder door derden voor agrarisch gebruik (geliberaliseerde pacht) en niet agrarisch gebruik in aanmerking komen.

De pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Deze tijd bedraagt zes jaren voor los land. Een pachtovereenkomst kan voor een langere of kortere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld. De kortere duur behoeft de goedkeuring van de grondkamer, welke hetzij vóór het aangaan van de overeenkomst, hetzij bij de toetsing daarvan kan worden verleend. Op dit moment kunnen nog ‘eeuwigdurende pachtovereenkomsten’ geldig zijn die in een lang verleden onder oude wetgevingen zijn overeengekomen.

Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels:

Kijk op de website van het RVO voor meer algemene informatie over pacht.

Voorbeeld Pachtovereenkomst van HHS de Stichtse Rijnlanden

Onderhoudsovereenkomst

Met het sluiten van een onderhoudsovereenkomst worden tussen de waterkeringbeheerder en de onderhoudsnemer afspraken gemaakt over het onderhouden van percelen grond (zoals dijktaluds, boezemkaden, wegbermen etc.) en over het maai- en beweidingsregime. De partij waarmee de onderhoudsovereenkomst is gesloten ontvangt hiervoor een vergoeding. Een onderhoudsovereenkomst gaat niet via de grondkamer, vanwege het feit dat deze overeenkomst puur het uitbesteden van het onderhoud van eigendom van de waterkeringbeheerder betreft. Onderhoudsovereenkomsten hebben over het algemeen een doorlooptijd tussen de 1 en 6 jaar.

In de onderhoudsovereenkomst beschrijft de opdrachtgever onder andere de eisen voor:

 • De wijze van onderhoud (maaien, beweiden of een combinatie) met bijkomende bepalingen.
 • Bepalingen voor andere werkzaamheden (omgaan met schades en plaagsoorten).
 • Beperken van schades.
 • De uitvoeringsperiode.
 • Omgaan met bijzondere omstandigheden zoals droogte, regen, hoogwater.
 • Veiligheidsbepalingen.
 • Werkzaamheden die tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever blijven horen.

Voorbeeld van onderhoudsovereenkomst zijn bij de waterschappen op te vragen.