Skip to main content

Onderhoudsplan

Voor het onderhoud maakt de waterkeringbeheerder ook een afweging. Onderhoud voert de waterkeringbeheerder alleen uit voor waterkeringen die in eigendom zijn.

De beheerder kan binnen de beheerdoelstelling kiezen uit veel onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen worden vastgelegd in het onderhoudsplan. Bij het opstellen van het onderhoudsplan komen de volgende punten aan bod:

  • Uitgangspunten: wettelijke kaders, beleid van de waterkeringbeheerder, type en omstandigheden kering, onderhoudsmiddelen en dergelijke.
  • Doel: wat wil je per locatie bereiken met het onderhoud?
  • Strategie: onderhoudsmaatregelen moeten duurzaam, effectief en betaalbaar zijn. Daarnaast onder andere kiezen tussen stimulerend- of onderdrukkend onderhoud: wil je bepaalde vegetatie bevorderen of juist onderdrukken?
  • Uitvoering: bevat de werkelijke maatregelen en planning opgenomen met o.a. de locaties, periodes, frequentie, onderhoudsvorm.
  • Management: kostenraming en contractvorm van het onderhoud.

STOWA heeft een Handreiking opgesteld voor het Risico Gestuurd Beheer en Onderhoud (RGBO) waar we niet verder op ingaan.