Skip to main content

Groot hoefblad

Groot hoefblad (Petasites hybridus) is een soort die al vroeg in het voorjaar bloeit, nog voor de bladeren tevoorschijn komen.

Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Groot hoefblad (EurECO)
Groot hoefblad (EurECO)

Kenmerken

Groot hoefblad (Petasites hybridus) is een soort die al vroeg in het voorjaar bloeit, nog voor de bladeren tevoorschijn komen. Vooral de bladeren kunnen tot problemen leiden aangezien ze tot een halve meter in doorsnede kunnen worden. De plant verspreidt zich vooral via de wortelstokken en ook afgebroken wortels kunnen een nieuwe plant vormen. In het najaar sterven de bovengrondse delen van deze overblijvende plantensoort af. Groot hoefblad is een indicator voor vochtige en voedselrijke omstandigheden. Op dijken en kades groeit Groot hoefblad meestal aan de voet van de dijk maar kan door de wortelstokken ook verder het talud op kruipen.

Voortplanting

De soort verspreidt zich vooral door afbrekende stukken van de wortelstokken en niet zozeer via zaad. Zaad kan alleen maar gevormd worden als groepen vrouwelijke resp. mannelijke planten niet al te ver van elkaar verwijderd zijn; immers insecten moeten de afstand kunnen overbruggen om pollen over te brengen.

Problematiek

Doordat de plant zich snel verspreidt en een grote omvang heeft met een dicht bladerdek (schaduwwerking) kan de grasmat zich niet in stand houden en sterft af. Hierdoor komt de erosiebestendigheid in het geding. Wanneer er veel Groot hoefblad op de waterkering groeit is de grasbekleding niet meer inspecteerbaar. Zie de pagina over Behandeling schadebeelden, onkruid groot.

Bestrijdingsmethode

Algemeen

Voordat er gestart mag worden met bestrijdingsmaatregelen dient er eerst overlegd te worden met betrokken collega’s op het gebied van ecologie, beheer en onderhoud. Omdat de methodes verschillen in arbeidsintensiviteit, is de aanpak afhankelijk van het aantal planten.

Aangezien groot hoefblad zich via wortelstokken verspreidt is het van belang de bodem uit te putten door de bovengrondse delen consistent af te voeren. Ook de vochtige omstandigheden veranderen kan leiden tot een mindere groei van de soort.

Machinaal verwijderen

Maaien is bij grote kolonies efficiënt. Voor efficiënt maaibeheer moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Eerste maaibeurt zo vroeg mogelijk i.v.m. vroege bloei (maart/april); Tenminste 5 keer per groeiseizoen maaien; Voor eliminatie minimaal 4 jaar dit maairegime aanhouden en controles tot 7 jaar na start blijven uitvoeren. Maaisel afvoeren. De grasmat kan ook worden doorgezaaid zodat het Groot hoefblad sterker moet concurreren en daardoor minder omvangrijk wordt in het opvolgende jaar.

Handmatig verwijderen
n.v.t.

Begrazen
n.v.t.

Chemisch bestrijden
Niet toegestaan.

Praktijkervaring

Wat werkt wel?

We hebben nog geen beschrijvingen van bestrijdingsmethoden die effectief zijn.

Wat werkt niet?

We hebben nog geen beschrijvingen van bestrijdingsmethoden die niet effectief zijn.

Wettelijk kader

Chemische bestrijding is niet toegestaan. Verder is geen wettelijk kader bekend voor Groot hoefblad.

Melden nieuwe vindplaatsen

Meld nieuwe vindplaatsen intern en extern (NDFF-app, snapp de exoot-app). Doe dit al bij het vinden van 1 plant, gezien het woekerende karakter.

Zie Digigids, onkruid groot.