Skip to main content

Innovatieve en alternatieve concepten

Innovatieve en alternatieve dijkconcepten zijn concepten die afwijken van de standaard toegepaste dijkconcepten.

Voorbeelden van innovatieve concepten zijn:

Innovatieve dijkconcepten hebben vaak niet alleen betrekking op de dijken zelf maar ook op de omgeving ervan. Dit leidt tot nieuwe aandachtspunten voor de grasbekleding. Omdat het om innovatieve zaken gaat kunnen we er op dit moment weinig meer aan toevoegen. De wens bestaat om landelijk de aandachtspunten rond de grasbekleding in kaart te brengen en te behartigen. We gaan onderstaand in op:

 • Beleidsdilemma’s
 • Aandachtspunten bij innovatieve concepten

Innovatieve concepten houden ook verband met andere menu’s:

 • Het bestuur kan besluiten dat innovatieve dijkconcepten dienen te worden toegepast om meerdere functies dan alleen de waterstaatkundige te behartigen. Innovatieve dijkconcepten kunnen vervolgens van invloed zijn op de eisen aan de grasbekleding, bijvoorbeeld vanwege een hoger overslagdebiet. De waterkeringbeheerder moet in zijn visie hierover een standpunt verwoorden. In het beheerplan kunnen er nieuwe vormen van beheer of andere vormen van uitbesteding nodig zijn.
 • Innovatieve dijkconcepten kunnen ertoe leiden dat er extra controle moet worden uitgevoerd tijdens calamiteuze omstandigheden.
 • Voor innovatieve dijkconcepten moeten wellicht aangepaste vormen van controle en beoordeling worden ontwikkeld.

Beleidsdilemma’s

De gevolgen kunnen positief en negatief zijn voor de bekleding: zowel hogere als lagere belastingen.

Landelijk lopen de verschillende programma’s die met deze vraagstukken bezig zijn. In het onderstaande kader staat een voorbeeld hiervan.

Beleidsdilemma voor de waterkeringbeheerder bij hogere overslagdebieten:

 • Wat is de te verwachten frequentie van voorkomen van initiële schade? Initiële schade is de schade die al in de grasbekleding aanwezig is wanneer de belasting ontstaat.
 • Welke gradaties moeten we onderscheiden in de mate van initiële schade?
 • Hoe bepalen we de doorbraakkans van een dijk bij een gegeven combinatie van initiële schade en golfoverslagdebiet?
 • Wat is de kansverdeling van het overslagdebiet?
 • Hoe lang duurt het om een dijk/grasmat te herstellen nadat initiële schade is vastgesteld?
 • Hoe groot is de kans dat initiële schade niet wordt waargenomen tijdens een inspectie?

Aandachtspunten bij innovatieve concepten / ontwerpen in relatie tot golfoverslag

Een hoger overslag debiet vereist:

 • Strengere kwaliteitseisen aan de graszode (WBI: gesloten zode).
 • Zo weinig mogelijk overgangen tussen de graszode en hard oppervlakte omdat dit zwakkere plekken zijn.
 • Geen obstakels in de grasbekleding (palen, bankjes e.d.).
 • Zo min mogelijk scherpe kniklijnen in het ontwerp.
 • Flauwer en gladder talud.
 • Goede waterafvoer bij teen van de dijk.
 • Een beheervorm die weinig kans geeft op initiële schades en een zo stabiel mogelijke kwaliteit oplevert.
 • Een intensievere vorm van inspecties en een snel herstel van gevonden schades.
 • Intensievere inspecties bij hoogwater voor zover de omstandigheden het dan nog toelaten.

Innovatieve ontwerpen kunnen ook als consequentie hebben dat de bekleding lastiger te onderhouden is waardoor het risico op het niet halen van de vereiste kwaliteit aanwezig is.