Skip to main content
Te kort begraasd
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Goede lengte
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Te extensief begraasd
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)
Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)

Waarneming

Definitie Digigids: het korten van gewas door machine of begrazing met vee.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids: maaien en beweiding.

Oorzaak

 • Keur: niet gekort, onvoldoende gekort of te veel gekort. Of te onregelmatig gekort door onzorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden. Te laat gemaaid of ingeschaard wanneer het gras al is gaan liggen.
 • Technisch: machine staat verkeerd afgesteld. Te lage graasdruk of te hoge graasdruk.
 • Beheer: verkeerde uitvoeringstijdstippen gekozen: te nat, te laat. Bij maaien van te droge grasmat is het risico groter dat de grasmat blijvend beschadigd raakt door verbranding (zon). Verkeerde type begrazing (extensief of intensief) gekozen. Te starre tijdsbepalingen voorgeschreven. Of te omvangrijke contracten waardoor de aannemer niet in staat is binnen een optimale tijdsperiode het gras te maaien.

Risico en ontwikkeling

Welk risico bestaat voor de waterkering?

 • Te kort: onder droge omstandigheden kan de zode verbranden. Als de spruit beschadigd raakt ( te kort) gaat dit ten koste van de wortelontwikkeling. Bij open zodes meer kans op ongewenste soorten, mos en trage hergroei.
 • Te lang: Bij een te lange grasmat bestaat er kans op verstikking van de zode. Dit leidt tot kale plekken en slecht ontwikkelde wortels. Ook kans op ongedierte en onkruiden. Pollig gras leidt tot stroomgeulen bij overloop en overslag en verhoogde kans op erosie. Ook te kort gras is minder gunstig bij stroming dan wat langer gras dat bedekkend en beschermend werkt.

Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: te kort gewas herstelt van nature tenzij er andere schades zijn ontstaan (kale plekken bijv.). Te lang gras zal leiden tot verstikking van de grasmat en daardoor slechte bedekking, doorworteling, onkruiden.

Mogelijke maatregel

 • Keur: aanspreken derde of onderhoudsnemer op grond van Keur of onderhoudsbepalingen.
 • Technisch: beter afstellen van machines (of andere machines) of beter afstemmen van de graasdruk.
 • Beheer: andere beheervorm kiezen: wisselen of combineren van maaien of beweiding, of wisselen tussen intensieve/kortdurende en extensieve/standbeweidingsvormen. Andere uitvoeringstijdstippen voorschrijven. Flexibeler zijn in de uitvoeringstijdstippen. Eventueel contract en/of beheerplan aanpassen.

Meer informatie

Dit is een beheer- of onderhoudsaspect waardoor er geen diagnose nodig is. Wel een beheeroverweging: is de juiste beheervorm gekozen of correcte voorwaarde voorgeschreven?

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunten hoogwaterseizoen