Skip to main content

Inspectie

De waterkeringbeheerder heeft de verantwoordelijk om de waterkeringen binnen het beheergebied aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen.

Om hier goed invulling aan te kunnen geven, moet de waterkeringbeheerder continu inzicht hebben in de feitelijke toestand van de waterkering. De zorgplicht beschrijft de vereisten voor de inspectie. De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 (STOWA, 2012) benoemt ook het toezicht op de werkzaamheden als een vereiste. Monitoring wordt als beheeractiviteit niet ergens voorgeschreven maar is een waardevol instrument om de ontwikkeling van de grasbekleding te volgen en beschrijven. De beoordeling is een wettelijke plicht vanuit het WBI2017, de beheerder kan de monitorings- en inspectieresultaten hiervoor gebruiken.

De waterkeringbeheerder voert de volgende activiteiten uit om inzicht te hebben in de kwaliteit van zijn grasbekleding.

Uitvoeren inspectie