Skip to main content
Verandering van vegetatie
Natte plekken, verandering van vegetatie (Digigids)
Natte plekken, verandering van vegetatie (Digigids)
Natte plekken, verandering van vegetatie (Digigids)
Natte plekken, verandering van vegetatie (Digigids)
Spoorvorming
Natte plekken door spoorvorming (Digigids)
Natte plekken door spoorvorming (Digigids)
Natte plekken door spoorvorming (Digigids)
Natte plekken door spoorvorming (Digigids)
Droogte
Natte plekken bij droogte (Digigids)
Natte plekken bij droogte (Digigids)
Natte plekken bij droogte (Digigids)
Natte plekken bij droogte (Digigids)

Waarneming

Definitie digigids: lokale plekken in de grasbekleding die afwijkend vochtig zijn.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids: natte plekken.

Oorzaak

 • Keur: lekke leidingen, lozing (bronbemaling), vergraven kleiafdekking, slecht functionerende drainage. Ruggen met slootmaaisel die afwaterking belemmeren.
 • Technisch: ondeugdelijk ontwerp, verkeerde uitvoering bij aanleg.  Resterende oude drainages of puinlagen. Kwel of piping. Laagtes die ontstaan door zetting of klink waarin regenwater blijft staan. Te weinig drooglegging. Geen onderhoud aan de drainages. Toenemende verdichting door verschillende oorzaken. Ontstaan van stroomkanaaltjes door boomwortels. Dierlijke graverij die lekkage geeft.
 • Beheer: verkeerde vergunningsvoorschriften. Verkeerd ontwerp met: lekkende lagen, verdichtingsvoorschriften, onjuiste drainage, onvoldoende afschot (soms door bomenrij of rug slootmaaisel) enz. Informatie onvoldoende op orde voor dijkverbetering waardoor het niet inzichtelijk is waar drainages liggen, soms blijven oude drainages verborgen achter na een versterking. Geen onderhoudsplan voor drainages waardoor deze niet meer functioneren.

Risico en ontwikkeling

Welk risico bestaat voor de waterkering: verweekte situatie die leidt tot instabiliteit. Onvoldoende kwaliteit grasbekleding waardoor kans op erosie. Kans op schade bij onderhoud (spoorvorming) en arbo-risico. Gladde wegen/paden bij vorst.

Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: erosie en afschuiving van (deel van) het talud. Ontbreken van de zode, of ongewenste zode. Uitspoeling van grondlichaam. Schade aan eigendommen van derden. Meldingen van bezorgde bewoners.

Mogelijke maatregel

 • Keur: aanspreken derden op keurovertredingen of vergunningvoorschriften. Laten herstellen van situatie.
 • Technisch: herstellen van de waterafvoerende of drainerende functie van drainages of grondlichaam (profiel aanpassen). Herstellen van kleilagen, afschot. Ophogen grondlichaam of verlagen slootpeil. Onderhoud aan drainages uitvoeren. Drainages aanbrengen. Geen bomen op de waterkering. Bestrijden van dierlijke graverij (incl. holen/vangsten vastleggen), aanbrengen waterdichte afsluiting (bentonietscherm, damwand).
 • Beheer: verlagen slootpeil, afhankelijk van categorie/status watergang. Informatie over drainages op orde houden. Vergunningvoorschriften aanpassen.

Meer informatie

Diagnose/prognose: nader en grondig onderzoek nodig naar de situatie ter plaatse en de oorzaak vernatting. Dit is een complexe diagnose.

Wiki noodmaatregelen: uittredend water.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunten hoogwaterseizoen.