Skip to main content

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gebruik van herbicidengebruik kan ook worden gerekend tot onderhoudsmaatregelen op dijken.

Het gebruik hiervan valt wettelijk onder het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (zoek bij Overheid.nl de vigerende versies). De waterkeringbeheerder kan natuurlijk altijd zelfstandig besluiten geheel geen middelen toe te passen.

Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet zoveel mogelijk achterwege te blijven op waterkeringen. Essentieel hiervoor is het vroegtijdig opsporen van ongewenste soorten zodat die in een vroeg stadium kunnen worden verwijderd (goed huisvader).

Maar soms is een soort zo hardnekkig dat deze zich zelfs bij aangepast beheer in grote getale kan handhaven of uitbreiden. Zie ook de informatie over  exoten bij de belangrijkste probleemsoorten. Als de soort in de Regeling is genoemd kan worden overwogen gericht en lokaal een middel toe te passen dat speciaal is ontwikkeld voor de bestrijding van de betreffende probleemsoort. De volgende veel voorkomende soorten uit de lijsten mogen op waterkeringen met deze middelen worden bestreden:

Uit de Toelichting april 2020“De Aziatische duizendknopen blijven, in ieder geval voorlopig, op de lijst met uitzonderingen. De stichting Probos heeft in een vierjarig onderzoek de verschillende methoden voor bestrijding van duizendknoop onderzocht. Volgens het rapport ‘Praktijkproef bestrijding duizendknoop; Resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop’ (december 2017) zijn de kosten en resultaten van preventieve en niet-chemische maatregelen en methoden vergelijkbaar met die van gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds zal mogelijk op basis van onderzoek naar de toepasbaarheid van de schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati tegen duizendknopen binnen afzienbare tijd een gewasbeschermingsmiddel op de markt worden geïntroduceerd met geringe risico’s voor mens, dier en milieu. Na afronding van het onderzoek zal daarom de uitzondering worden heroverwogen.

We gaan onderstaand in op de bepalingen uit het Besluit en de Regeling voor grasbekleding.

Het Besluit en de Regeling bepalen dat middelen alleen mogen worden verhandeld en gebruikt door houders van een bewijs van vakbekwaamheid voor handel en gebruik.

Besluit, artikel 27b, lid 1: Het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

Hieronder valt een waterkeringbeheerder, maar….

Regeling, artikel 8.2, lid 2:   Het eerste lid van artikel 27b van het besluit is niet van toepassing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.

De waterkeringbeheerder kan dus bij stobben gebruik maken van vrijgestelde middelen.

Zie verder: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Artikel 8.3. (Noodzakelijk voor de bescherming van mens, dier of milieu).

OP DE UNIELIJST SINDS03-08-201602-08-201715-08-2019
Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus)  X
Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum)  X
Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata)  X
Fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum setaceum) X 
Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) X 
Gestekelde duizendknoop (Persicaria perfoliata)X  
Hemelboom (Ailanthus altissima)  X
Hoog pampagras (Cortaderia jubata)  X
Japanse klimvaren (Lygodium japonicum)  X
Japans steltgras (Microstegium vimineum) X 
Kudzu (Pueraria montana var. lobata)X  
Mesquite (Prosopis juliflora)  X
Oosterse hop (Humulus scandens)  X
Perzische berenklauw (Heracleum persicum)X  
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) X 
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) X 
Roze rimpelgras (Ehrharta calycina)  X
Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus)X  
Sosnowsky’s berenklauw (Heracleum sosnowskyi)X  
Struikaster (Baccharis halimifolia)X  
Talgboom (Triadica sebifera)  X
Wilgacacia (Acacia saligna)  X
Zijdeplant (Asclepias syriaca) X 

Zie NVWA Unielijst.

Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden , artikel 26, lid 1: Geïntegreerde gewasbescherming

Een ieder die met het oog op gebruik in enig jaar gewasbeschermingsmiddelen voorhanden of in voorraad heeft, of voornemens is gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken of onder zijn verantwoordelijkheid dan wel in zijn opdracht te laten gebruiken, houdt gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bij waarin aandacht wordt besteed aan de aspecten genoemd in bijlage 3. De monitor wordt binnen twee maanden na een teelt afgerond.

De waterkeringbeheerder is dus verplicht een gewasbeschermingsmonitor te gebruiken.