Skip to main content

Drijf- of zwerfvuil

Vuil dat de grasbekleding kan beschadigen.

Waarneming

Vuil dat de grasbekleding kan beschadigen.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > drijf- of zwerfvuil.

Oorzaak

 • Drijfvuil: het gaat om materiaal dat door min of meer natuurlijke oorzaak op de waterkering komt en verplaatst.
 • Zwerfvuil: komt direct door toedoen van de mens, maar is niet bewust gedumpt.

Onderverdeling naar type oorzaak om aan te sluiten bij type maatregel:

 • Keur: het gaat niet om bewust dumpen, wel kan het gaan om achterlaten van afval dat zich door wind of water verspreidt.
 • Technisch: door de vormgeving van de waterkering kan drijf- of zwerfvuil zich concentreren. Bijvoorbeeld bij bochten, op- en afritten, rasters, beplanting, damwandconstructies e.d.
 • Beheer: er is geen voorziening meer waar mensen afval kunnen achterlaten. Afval trekt afval aan.

Risico en ontwikkeling

 • Welk risico bestaat voor de waterkering: afdekking, erosieafslag, kale plekken (zie die parameters). Ook problemen met afzet van maaisel dat is verontreinigd met afval (duurzaamheid en kosten).
 • Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: zie de schadeparameters bij de eerste bullet.
 • Imagoschade: het ziet er onaantrekkelijk uit. Ook bij het afzetten van maaisel kan een negatief imago over de kwaliteit leiden tot minder mogelijkheden.

Mogelijke maatregel

 • Keur: Hier kun je mensen op aanspreken, bijv. visverenigingen of bouwprojecten.
 • Technisch: vormgeving object i.v.m. preventie verzamelen drijf- of zwerfvuil, begroeiing verwijderen, bereikbaarheid voor eenvoudig verzamelen en afvoeren.
 • Beheer: in contracten en vergunningen bepalingen opnemen dat gebruikers of vergunninghouders zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van afval zodat dit zich niet kan verspreiden. Afval consequent afvoeren zodat het geen nieuw afval aantrekt. Beheerafspraken met aangrenzende terreinbeheerders. Verwijderen van vuil voor de maaiwerkzaamheden zodat het niet in het maaisel komt. Of maaisel gescheiden per areaal ophalen: veevoer en ‘afval’ als het te verontreinigd is.

Meer informatie

Wiki noodmaatregelen: Drijvende objecten

Diagnose: dit schadebeeld is voor de waterkering niet relevant zolang het niet tot de schades leidt: afdekking, erosieafslag, kale plekken. Wel voor imago is het een belangrijk thema, daarvoor is het nodig hier tegen op te treden, het trekt mogelijk ook dumpingen aan.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids)
 4. (Niets voor NEN omdat het niets zegt over de toestand van het bouwdeel)
 5. Oorzaak van de schade i.v.m. beheeracties
 6. Type materiaal i.v.m. afvoermogelijkheden
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunt hoogwaterseizoen: n.v.t.