Skip to main content

Beheerplan

Om aan de zorgplicht te voldoen moet de waterkeringbeheerder het beheer en onderhoud uitvoeren conform ‘plan’.

Om aan de zorgplicht te voldoen moet de waterkeringbeheerder het beheer en onderhoud uitvoeren conform ‘plan’. Het beleid voor het beheer en onderhoud van grasbekleding wordt dan ook vastgelegd en intern vastgesteld in zo’n plan, binnen deze handreiking noemen we dat een beheerplan. De beheerder beschrijft in dat plan zijn visie op het beheer en onderhoud. Die visie gaat over de invulling van wettelijke vereisten en de eigen keuzes die de waterkeringbeheerder daarnaast maakt. De beheerder kan er in dat plan voor kiezen om bijvoorbeeld streefbeelden te definiëren voor de grasbekleding. Het beheer moet in het teken staan van het bereiken en behouden van dit streefbeeld. Dit betekent dat er een keuze gemaakt moet worden welke beheervorm daar het beste bij past en hoe die beheervorm uitmondt in onderhoud. Van belang bij het de beheervorm en het onderhoud zijn de methode, frequentie en de tijdstippen. Om het effect van het beheer te kunnen evalueren moet voor dat streefbeeld een monitoringsplan worden opgesteld dat onderdeel is van het beheerplan. Tot slot beschrijft de beheerder in dat plan hoe hij het plan en de uitvoering evalueert en bijstelt.

Het plan bevat nog meer onderdelen, die we in deze handreiking niet verder uitwerken.

Samenvattend:

Onderwerpen die bij het opstellen van een beheerplan aan bod komen:

  • Uitgangspunten en randvoorwaarden: wettelijke kaders, beleid van de waterkeringbeheerder, type en omstandigheden kering, beschikbare onderhoudsvormen en -middelen en dergelijke.
  • Doel: hoofddoel van de waterkeringbeheerder en nevendoelen van andere belanghebbenden. Risico-analyses. Dit leidt tezamen tot een doelstelling voor de grasbekleding.
  • Strategie: de doelstelling wordt vertaald naar vormen van beheer. Dit leidt tot een strategie die meestal drie fases kent:
  1. ontwikkelingsbeheer
  2. instandhoudingsbeheer
  3. herstelbeheer
  • Uitvoering: beschrijft uitvoerende zaken van het beheer, behorend bij alle activiteiten uit de zorgplicht.
  • Management: kwaliteitsborging, rapportages, financiën.