Skip to main content

Aanleg toplaag

De toplaag wordt ook afdeklaag, bovengrond, substraat of teeltlaag genoemd.

Voor een snelle ontwikkeling van een gesloten zode moet het dijkvak een toplaag hebben die goede startcondities biedt. En die op termijn eventueel agrarisch gebruik of soortenrijkdom mogelijk maakt.

We gaan in op:

  • Grondbalans, aanlegvarianten en depots: doelvegetatie, grondbalans, aanlegvarianten voor behoud van botanisch waardevolle dijkvegetaties, sparen of hergebruik zoden of toplaag en over gebruik van tussendepots bij hergebruik.
  • Geschikte toplaag: dikte, verdichting, aansluiting op de onderlaag, granulair of vreemd materiaal en de laag onder de waterlijn met een overschrijdingsfrequentie van 1/10 per jaar.