Skip to main content

Behandeling schadebeelden

De waterkeringbeheerder moet op grond van de zorgplicht de waterkering goed beheren en onderhouden zodat de prestatie-eisen worden gehaald.

In de Zorgplicht zijn o.a. de volgende eisen opgenomen:

 • Indien inspectieresultaten hiertoe aanleiding geven, worden er vervolgacties belegd.
 • Voor het onvoorziene onderhoud zijn de afwegingen ter bepaling van het vervolg herleidbaar en zichtbaar.
 • Heeft u de werkzaamheden binnen de activiteit onderhouden van de primaire waterkering geprioriteerd op basis van een inschatting van de risico’s?

Een uitgangspunt in het WBI2017 is dat zwakke plekken door een beheeringreep moeten worden verholpen (zie Schematiseringshandleiding Gras, par. 6.5.1).

We bieden in dit menu een standaard beschrijving van de schadebeelden aan de grasbekleding, de oorzaak, de risico’s en de maatregelen. Een waterkeringbeheerder kan in zijn beheer- of onderhoudsplan verwijzen naar deze analyses als landelijke standaard en zo voldoen aan een deel van de wettelijke eisen.

De Handreiking Inspectie Waterkeringen (STOWA, 2012) beschrijft de vier processtappen waarneming-diagnose-prognose-operationaliseren. De informatie in dit menu kan daarvoor input bieden. De schadebeelden zijn ontleend aan de parameters van de Digigids, element gras. Bij het schrijven van deze pagina is gekeken naar de Handreiking inspectie waterkeringen 2012, technisch deel en het adviesrapport [Infram, 2017]. 

Zie ook Schades horen niet in de beoordeling, tenzij …

Beschadigde zode
Beschadigde zode (Digigids)

Leeswijzer

Per schadebeeld vind je detailinformatie op 6 tabbladen: 

 1. Waarneming: beeldmateriaal om het schadebeeld te verduidelijken. 
 2. Oorzaak: mogelijk oorzaken van het schadebeeld. Te gebruiken bij de processtap diagnose.
 3. Risico en ontwikkeling: welk risico er bestaat voor de waterkering wanneer er geen maatregel wordt genomen en hoe de schade zich verder kan ontwikkelen.  Te gebruiken bij de diagnose en prognose.
 4. Mogelijke maatregel: een beschrijving van maatregelen die genomen kunnen worden. Te gebruiken bij de operationalisering.
 5. Meer informatie: bronnen waar meer over dit schadebeeld is te vinden.
 6. Gegevensbeheer: de informatiebehoefte die bestaat voor dit schadebeeld.

De oorzaken (bij 2) en maatregelen (bij 4) beschrijven we vanuit drie invalshoeken:

 • De Keur: oorzaken/maatregelen hangen samen met Keurgerelateerde zaken.
 • Technisch: een materiële oorzaak of maatregel.
 • Beheer: de oorzaak ligt bij een (verkeerde) beheerstrategie en de maatregel moet worden gezocht in een beheerverandering of – ingreep.