Skip to main content
Steilranden
Erosieafslag steilranden (Digigids)
Erosieafslag steilranden (Digigids)
Erosieafslag steilranden (Digigids)
Erosieafslag steilranden (Digigids)
Wortels kaal gespoeld
Erosieafslag, wortels kaal gespoeld (WSRL)
Erosieafslag, wortels kaal gespoeld (WSRL)
Erosieafslag, wortels kaal gespoeld (WSRL)
Erosieafslag, wortels kaal gespoeld (WSRL)
Neerslag
Erosieafslag door neerslag (Digigids)
Erosieafslag door neerslag (Digigids)
Erosieafslag door neerslag (Digigids)
Erosieafslag door neerslag (Digigids)

Waarneming

Definitie digigids: lokale afslag van bekleding door neerslag, stroming en / of golven. Erosie kan ook ontstaan door zware neerslag.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids: erosieafslag.

Oorzaak

 • Keur: eigenaar van het perceel heeft onvoldoende maatregelen getroffen om erosie tegen te gaan (oever- en bodembescherming, bekleding).
 • Technisch: zware neerslag die geconcentreerd van een talud stroomt, stroming en golven in combinatie met groot drijfvuil. Oever- en bodembescherming en bekleding van onvoldoende kwaliteit. Graverijschades en overgangsconstructies vormen de zwakke plek waar erosie begint, obstakels als trappen of afrasteringen vormen bij de overgang naar gras een aangrijpingspunt voor erosie.
 • Beheer: onvoldoende of te traag herstel van schades (niet verwijderd drijfvuil, niet herstellen van graverij). Onvoldoende onderhoud uitgevoerd om de kwaliteit van de bescherming en bekleding op peil te houden. Verkeerd ontwerp (te steil, geen erosiebestendige klei e.d.). Te diep baggeren of slootmaaien waardoor erosie van onderuit kan beginnen.

Risico en ontwikkeling

Welk risico bestaat voor de waterkering: erosie leidt tot stabiliteitsproblemen van bekleding of falen van de bekleding (kernmateriaal ligt bloot). Hogere herstelkosten.

Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep?

 • Erosie hoogwater: instabiliteit van de bekleding leidt tot afschuiven. Kernmateriaal loopt vol met water wat leidt tot instabiliteit hele waterkering. Wegspoelen van kernmateriaal leidt tot voortschrijdende erosie en hoogtetekort/bresvorming.
 • Erosie neerslag: stroomgeul die uiteindelijk kan overgaan in de andere faalmechanismen. Ook kunnen stroomgeulen leiden tot verminderde onderhoudbaarheid. Verspreiding van materiaal.

Mogelijke maatregel

 • Keur: eigenaar aanspreken op verkeerde materialen, achterstallig onderhoud of verkeerd onderhoud. Ontwerp- en onderhoudsbepalingen opnemen in vergunningen. Hondenbezitters aanspreken op graverij door hun hond.
 • Technisch: meer of andere beschoeiing/golfremmers aanbrengen, rietkraag vitaliseren, taluds afvlakken, graverij of erosieschades herstellen. Op zwaar belastte taluds een andere bekleding kiezen. Tijdelijke maatregel zoals aanbrengen bekramming, zie Wiki noodmaatregelen.
 • Beheer: drijfvuil groot direct verwijderen. Bij een verkeerd ontwerp kun je het onderhoud niet voldoende uitvoeren waardoor de benodigde erosiebestendigheid niet gehaald wordt. Het is dan nodig het ontwerp aan te passen. Als het ontwerp niet optimaal is en de belasting groot, is het nodig beter beheer uit te voeren om schades te voorkomen. Baggeren of slootmaaien: bestekseisen en instructies optimaliseren.

Meer informatie

Voorbeelden van geschikte maatregelen of instructies, zie Wiki noodmaatregelen.

Diagnose: erosie hoort bij de risicovolle schades. Het is nodig het hele profiel in ogenschouw te nemen om de ernst en urgentie vast te stellen. Ontwerpeisen t.a.v. erosiebestendigheid kunnen helpen bij de diagnose (aandeel erosiebestendigheid kleilagen en bekleding).

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel.
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN).
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN).
 6. Oorzaak van de schade
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’.
 8. Aandachtspunt hoogwaterseizoen.