Skip to main content

Toepassing mycorrhiza

Naam

Toepassing mycorrhiza. Uitgevoerd bij:

  • Waterschap Noorderzijlvest (2012)
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • Waterschap Limburg (2018)

Onderzoeksvraag/-doel

Onderzoeksvraag: heeft het effect voor de kwaliteit van de grasbekleding als je mycorrhiza toevoegt?

Uitvoering

Een mycorrhiza is een samenlevingsvorm van schimmels en planten via de wortels. Veel schimmels en planten leven in mutualistische symbiose in de vorm van een mycorrhiza. Schimmels absorberen bijvoorbeeld mineralen uit de bodem die ze vervolgens afstaan aan bijvoorbeeld bomen, in ruil daarvoor krijgen ze suikers terug voor hun eigen voeding. Het woord mycorrhiza is afgeleid van het Griekse mukès dat zwam betekent, en rhiza dat wortel beduidt.

Resultaat

Bij Waterschap Rijn en IJssel zijn potproeven uitgevoerd, die geen vervolg hebben gekregen in het veld.

Bij Waterschap Noorderzijlvest is in augustus 2012  een proef uitgevoerd die zichtbare resultaten opleverde. Het waterschap heeft daarna de afweging gemaakt de proef niet uit te breiden, maar het geld dat nodig zou zijn voor dit middel te gebruiken voor andere, meer effectieve maatregelen.

Waterschap Limburg voerde een proef uit in de periode 2018-2022. Zie de webpagina pilot-Ottersum van Liebrand met de laatste conclusies. Samenvattend:

Bij de inrichting van de proef in april 2018 heeft de aannemer de proefvlakken eerst geklepeld. Dit gebeurde in het vroege voorjaar in verband met inzaai met de inzaaimachine en overige bewerkingen. Later (2019) zijn er twee proefvakken met mycorrhiza toegevoegd op het aanliggende deel van de dijk dat niet geklepeld is in 2018.  

Op jonge, recent ingezaaide taluds met een slechte ontwikkeling van de grasbekleding a.g.v het ontbreken van voldoende bodemleven kan het toedienen van mycorrhiza een positief effect hebben. Doordat het een positief effect heeft op het bodemleven. Maar wel pas wanneer wordt voldaan aan een aantal voorwaarden zoals voldoende organisch materiaal en vochtbeschikbaarheid. We kennen op dijken nog geen voorbeelden die dit kunnen bevestigen.

De oorzaak van de slechte groei op de dijk bij Ottersum wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de slechte kwaliteit en samenstelling van de aangebrachte toplaag in combinatie met een veel te sterke verdichting. Bij de inzaai is alleen de sleuf waarin de zaden terecht zijn gekomen enigszins open gemaakt. 

Op grond hiervan zien wij geen reden om dit materiaal toe te passen in/op bestaande waterkeringen.

Voor toepassing op nieuwe taluds is geen gunstig effect aangetoond.

Organisatie / informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Limburg en Waterschap Brabantse Delta en begeleid door ecoloog Cyril Liebrand (EurECO).